Stoliki z silnika
Kokott piłkarskie stroje sportowe
Baza firm online
Dodaj stronę
Jak to działa
Kategorie
Statystyki
Regulamin
Kontakt

Regulamin katalogu

Regulamin korzystania z Serwisu bazaonline.pl

 

Serwis znajdujący się pod adresem internetowym bazaonline.pl, jest własnością firmy Adpeer, NIP:5751702946 z siedzibą znajdującą się przy ulicy Kościuszki 21, 42-289, Woźniki.

Regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu bazaonline.pl, należącym do firmy Adpeer Aleksander Dziuk, w dalszej części określanym jako Serwis.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów Regulaminu. Każdy korzystający z Serwisu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Przeznaczeniem Serwisu jest prowadzenie katalogu stron internetowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Użytkownicy i inne osoby korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązują są do:
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Właściciela Serwisu, Użytkowników oraz innych osób.

 

§ 2

WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.       Serwis świadczy następujące bezpłatne usługi w zakresie:

a.       wyszukiwania adresów internetowych Stron dodanych przez Użytkowników, w tym wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych, kategorii lub innych cech przewidzianych przez Serwis,

b.      sortowania przedmiotowych adresów według przewidzianych w Serwisie cech,

c.       zapoznawania się z treścią przedmiotowych adresów poprzez opis w Serwisie lub bezpośrednie odniesienie w formie linka.

2.       Serwis świadczy następujące płatne usługi w zakresie:

a.       dodawania adresów internetowych Stron przez Użytkowników wraz z opisami, słowami kluczowymi i innymi funkcjonalnościami przewidzianymi w Serwisie,

b.      wprowadzania zmian w dodanych adresach.

3.       Kwestie dotyczące opłaty za świadczenie usług przewidzianych w pkt 2 określa Regulamin. Właściciel Serwisu może wprowadzać modyfikacje w cenach i sposobach płatności za pośrednictwem informacji prezentowanych na stronach Serwisu (min. promocje).

4.       Z usług przewidzianych w pkt 1 może skorzystać każdy pod warunkiem korzystania z przeglądarki internetowej w wersji obsługującej Serwis (aktualny wykaz jest podany na stronach Serwisu). Osoby nie posiadające zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez powyżej wymienione osoby bez należytej zgody.

5.       Z usług przewidzianych w pkt 2 może skorzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z przepisami prawa, które aktualnie prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i są zarejestrowane w krajowych rejestrach przedsiębiorców - KRS lub CEiDG (dalej jako: Użytkownik). Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość każdorazowej weryfikacji wpisu podmiotu we właściwym rejestrze.

6.       Korzystanie i weryfikacja Użytkowników zarejestrowanych w zagranicznych rejestrach przedsiębiorców zależy od zgody Właściciela Serwisu.

7.       Korzystanie z Serwisu odbywa się za pomocą narzędzi online, zgodnie z instrukcjami przewidzianymi przez Właściciela Serwisu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8.       Poprzez rejestrację w Serwisie i dodanie adresu własnej Strony internetowej, Użytkownik:

a.       wyraża zgodę na dokonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 względem podanego adresu internetowego,

b.      oświadcza, że jest właścicielem strony internetowej o podanym adresie i może dysponować nią w celach o których mowa w pkt 1,

c.       oświadcza, że poprzez dodanie adresu strony internetowej nie narusza niczyich praw autorskich lub innych praw osób trzecich,

d.      oświadcza, że treści dodanego adresu strony internetowej są zgodne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa i dobrymi obyczajami,

e.      oświadcza, że podane w procesie weryfikacji dane są zgodne z prawdą,

f.        upoważnienia Właściciela Serwisu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Serwisu i na podstawie dalszych postanowień Regulaminu.

9.       Użytkownikom zabrania się:

a.       wprowadzania w błąd co do podmiotu, który prowadzi stronę internetową lub świadczy inne usługi, określone na dodanej do Serwisu stronie,

b.      kopiowania opisów stron z innych podobnych Serwisów,

c.       zamieszczania informacji nie dotyczących strony internetowej, której adres został dodany,

10.   Użytkownik umieszcza dane osobowe w opisach, słowach kluczach i innych danych podawanych w ramach rejestracji adresu internetowego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszelkie roszczenia kierowane przez osoby trzecie, a dotyczące powyższych danych będą przekazywane Użytkownikom, a w przypadku braku kontaktu lub właściwej reakcji usuwane przez Właściciela Serwisu.

11.   Bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

§ 3

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Warunkiem skorzystania z usług opisanych w § 2 pkt 2 jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie i wysłanie płatnego SMS, zgodnie z instrukcją zawartą w procesie rejestracji adresu internatowego. W odpowiedzi Użytkownik otrzyma SMS z kodem do wprowadzenia w formularzu zgłoszeniowym celem zakończenia procesu rejestracji.
 2. Koszt SMS, o którym mowa w pkt 1 stanowi sposób poboru opłat za korzystanie z płatnych usług Serwisu i wynosi koszt 9,00 zł netto/11,07 zł brutto.
 3. Alternatywnie opłata, o której mowa w pkt 2 może zostać uiszczona za pomocą tzw. Szybkiego przelewu pod warunkiem wprowadzenia takiej opcji przez Właściciela Serwisu.
 4. W przypadku większej ilości transakcji, okresów promocyjnych, kuponów Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo stosowania odmiennych cen i sposobów uiszczania płatności względem powyższych. Informacje te są każdorazowo dostępne na stronie Serwisu.
 5. W przypadku dodawania nowego adresu strony internetowej opłata jest pobierana każdorazowo za weryfikację danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 6. Właściciel Serwisu zamieszcza dodane adresy internetowe wraz z pozostałymi danymi niezwłocznie po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych danych zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. O wyniku weryfikacji i ewentualnym umieszczeniu danych w Serwisie właściciel Serwisu informuje za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany w formularzu, o którym mowa w pkt 1. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi opisane w § 2 pkt 2.
 7. Warunkiem modyfikacji danych w zakresie § 2 pkt 2 jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie i wysłanie płatnego SMS. Wprowadzenie danych odbywa się na zasadach wyrażonych w pkt 1 – 6.
 8. W celu usunięcia dodanego adresu internetowego konieczne jest wypowiedzenie umowy przez Użytkownika. Dla skutecznego wypowiedzenia wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail na adres biuro@bazaonline.pl. Otrzymanie oświadczenia właściciel potwierdza zwrotną wiadomością e-mail. Właściciel jest zobowiązany do usunięcia danych podanych przez Użytkownika w ciągu 30 dni od wysłania potwierdzającej wiadomości. Zastrzega się, iż część z danych może nadal widnieć w archiwach przeglądarek internetowych i innych Serwisach gromadzących informacje, za które Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wprowadzonego adresu strony internetowej.
 10. Z ważnych przyczyn umowa pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Podane ceny zawierają podatek VAT. Na życzenie Użytkownika Właściciel Serwisu wystawia Faktury VAT. Zgłoszenie chęci otrzymania wystawienia Faktury VAT Użytkownik zgłasza na adres e-mail biuro@bazaonline.pl, podając dane niezbędne do faktury oraz wskazując na konkretną usługę, za którą ma zostać wystawiona faktura.

 

§ 4

WERYFIKACJA STRON

1.       Proces weryfikacji, o którym mowa w § 3 pkt 6 obejmuje badanie spełniania warunków, niezbędnych do umieszczenia adresu strony w katalogu Serwisu, przez które rozumie się:

a.       prawidłowe (zgodne z instrukcją i Regulaminem) wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, chyba że dane pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne,

b.      nieprzekroczenie ilości znaków przewidzianych dla danego pola zgłoszeniowego,

c.       wprowadzenie opisu strony, nie naruszającego niczyich praw autorskich lub praw osób trzecich i zgodnego z warunkami Regulaminu.

2.       Jeżeli strona nie będzie spełniała warunków dodania do katalogu, a tym samym nie przejdzie procesu weryfikacji nie zostanie do niego dodana. Weryfikacji dokonuje Właściciel Serwisu.

3.       Nie będą umieszczane w Serwisie adresy stron internetowych, które są:

a.       niedokończone, przez co rozumie się w szczególności strony w budowie,

b.      serwisami ogłoszeniowymi z ilością ogłoszeń mniejszą niż 50,

c.       forami dyskusyjnymi skupiającymi mniej niż 100 użytkowników,

d.      sporządzone w języku obcym bez jednoczesnej polskiej wersji językowej,

e.      stanowiące profile społecznościowe (min.: profile Facebook, Google+, Twitter, Instagram, kanały YouTube itp.),

f.        nie mają istotnej treści, przez co rozumie się w szczególności: strony z tytułem i paroma linkami; strony, których głównym celem jest pomoc w pozycjonowaniu; strony startowe,

g.       przekierowują na inny adres,

h.      zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa,

i.         propagują piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniają techniki łamania danych, wirusy,

j.        wykorzystują nieuczciwe techniki reklamy (np. poprzez spam w URL-u).

4.       Każda Strona internetowa może zostać dodana do Serwisu tylko raz. W szczególności:

a.       nie będą dodawane osobne strony poświęcone poszczególnym produktom lub usługom danego podmiotu, jeżeli strona tego podmiotu jest już w Serwisie zamieszczona,

b.      nie będą dodawane blogi podmiotów lub produktów, jeśli jest dodana już strona podmiotu lub produktu,

c.       nie będą dodawane podstrony lub podserwisy, jeśli jest dodana już strona główna,

d.      nie będą dodawane aliasy stron, czyli adresy min. z domen „.prv.pl”, „of.pl” itp., w celu uniknięcia duplikatów,

e.      nie będą dodawane Strony działające w tzw. programach partnerskich, których głównym celem jest reklama produktów i usług innych firm.

5.       Użytkownik może dodać stronę zawierającą treści przeznaczone dla osób pełnoletnich, w tym o treściach pornograficznych tylko w przypadku stosowania przez Użytkownika zabezpieczeń uniemożliwiających dostępu do tych treści osobom niepożądanym (min. poprzez logowanie, weryfikację wieku itp.). Wszelka odpowiedzialność za możliwe zapoznanie z tymi treściami przez osoby niespełniające kryterium wieku spoczywa na Użytkowniku, w tym odpowiedzialność karna na podstawie art. 202 Kodeksu karnego, zakazującego rozpowszechniania, reklamowania i promocji treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15 lat zapoznanie się takimi treściami – na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

6.       Dokładne opisy umieszczonych stron są redagowane i katalogowane w odpowiednich kategoriach przez Właściciele Serwisu, który ma prawo do wprowadzenia zmian w opisie i kategorii zaproponowanej przez Użytkownika. Zmiany wprowadzone przez Właściciele Serwisu służą wyłącznie ujednoliceniu stylistyki i utrzymania porządku w Serwisie i nie mogą prowadzić do zmian w samym przedmiocie opisu.

7.       W trakcie weryfikacji Użytkownik zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień drogą korespondencji elektronicznej, w przypadku mogących się pojawić wątpliwości pod rygorem negatywnej weryfikacji zgłoszenia.

8.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo wiążącej interpretacji w zakresie wystąpienia negatywnych przesłanek z pkt 1 -5. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie są rozstrzygane przez Właściciela Serwisu w oparciu postanowienia Regulaminu, przepisy prawa i dobre obyczaje.

9.       Proces weryfikacji dotyczy także wprowadzania zmian w już zamieszczonych opisach lub kategoriach stron.

10.   Ponieważ opłata jest pobierana każdorazowo za usługę weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika, w przypadku negatywnej weryfikacji nie podlega zwrotowi.

 

§ 5

ZASADY OPISYWANIA STRON

1.       Tytuł dodanego adresu powinien odzwierciedlać treść strony, w szczególności w przypadku stron tematycznych.

2.       W przypadku długich nazw, w tytule należy wpisać skrót.

3.       W przypadku stron firmowych przedsiębiorców tytułem jest sama nazwa firmy, bez dodatku w postaci:

a.       przedmiotu działalności (np. przedsiębiorstwo wielobranżowe, PHU, PUT itp.),

b.      formy prawnej działalności (np. Sp. J., Sp. z o.o. itp.),

c.       dopisków związanych z daną branżą (np. "nowe technologie", "dystrybucja tapet" itp.),

d.      informacji o rodzaju działalności lub lokalizacji firmy.

4.       Tytułem jest sama nazwa firmy - nie nazwa marki czy produktu, chyba że są tożsame.

5.       W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi można podać nazwisko i imię, z zastrzeżeniem ograniczonej odpowiedzialności właściciela Serwisu, o której mowa w § 2 pkt 10.

6.       Tytuł nie może być serią słów kluczowych.

7.       Tytuł nie może zawierać elementów wartościujących np. "jedyny, najlepszy, tani" itp.

8.       Niedozwolone jest używanie:

a.       wyłącznie dużych liter,

b.      znaków specjalnych np. "" ! @

c.       nazw mających na celu umieszczenie tytułu na początku listy alfabetycznej (np. AAAAStudio), chyba że wynika to z nazwy firmy. W takim przypadku Właściciel Serwisu ma prawo do weryfikacji danych w ogólnodostępnych rejestrach (KRS, CEIDG).

9.       Opis strony powinien zawierać zwięzłe i treściwe informacje o stronie, o działalności firmy lub produktu i jednocześnie nie może:

a.       być serią słów kluczowych,

b.      zawierać elementów wartościujących (np. "jedyny, najlepszy, tani" itp.),

c.       zawierać powtórzenia tytułu,

d.      miejscowości firmy,

e.      być napisany w pierwszej osobie l.p. ani l.mn. (np. "oferujemy produkty...").

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       W zakresie weryfikacji dodawanych stron i bieżącego administrowania Właściciel Serwisu usuwa strony, opisy lub inne treści niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

2.       Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

3.       Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Przedsiębiorcę spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami itp.

4.       Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Właściciela Serwisu ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

5.       Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji usług opisanych w § 2 pkt. 2, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej, których skutkiem jest niemożliwość wyświetlenia strony zgłoszonej do weryfikacji. W takim przypadku opłata nie podlega zwrotowi, ze względu na czas poświęcony na weryfikację adresu i opisu formularza.

6.       W przypadku wystąpienia: konieczności konserwacji technicznej lub informatycznej Serwisu, awarii technicznej lub innego zdarzenia spowodowanego siłą wyższą albo bezprawnym działaniem, których skutkiem będzie czasowe wyłączenie Serwisu, Właściciel Serwisu niezwłocznie podejmie niezbędne kroki do ponownego uruchomienia Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu w okresie spowodowanym powyższymi zdarzeniami. W szczególności w powyższym przypadku nie przysługuje: zwrot opłat, odszkodowanie lub inne roszczenia.

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień Regulaminu i z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Adpeer Aleksander Dziuk, NIP:5751702946 z siedzibą znajdującą się przy ulicy Kościuszki 21, 42-289 Woźniki (dalej jako: Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@bazaonline.pl
  2. za pomocą Formularza http://bazaonline.pl/kontakt.php.
  3. adres pocztowy, tożsamy z adresem siedziby Administratora, podanym w ust. 2.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. podane przy rejestracji login, adres mailowy oraz pozostałe dane identyfikacyjne i kontaktowe,
  2. adresy i opisy stron internetowych Użytkowników.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane są w następujących calach:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest egzekucja należności Administratora;
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
  7. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny.
  8. Prowadzenie listy blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania  ogłoszeń sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
  9. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora lub na podstawie posiadanych zgód,
  10. Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim bez ich wyraźnej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody, z wyjątkiem:
  1. organów państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  2. przekazywania danych adresów i opisów stron internetowych Użytkowników innym mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.); o takiej możliwości  Użytkownik jest informowany w momencie rejestracji konta,
  3. treść każdego opublikowanego adresu i opisu jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowych, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu,
  4. podmiotów umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności w tym:
  1. Podczas odwiedzin Serwisu, w ramach plików cookie.
  2. Przez cały czas posiadania konta w Serwisie.
  3. Dane dla celów marketingowych przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. Administrator informuje, że osoba, której dane są gromadzone ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. W celu, o którym mowa w ust. 9 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić swoje żądanie.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i  braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. W celu, o którym mowa w ust. 11 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administrator w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić cofnięcie zgody w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w ust. 4 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Administratora. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług.
 14. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, obejmujący:
  1. dane Administratora,
  2. opis kategorii osób, których dane dotyczą,
  3. opis kategorii danych osobowych,
  4. cele przetwarzania,
  5. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  6. planowany terminy usunięcia.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi. W każdym czasie możliwe jest wycofanie tej zgody za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia usług.
 16. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej.
 17. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

 

§ 8

ZMIANY REGULAMINU I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług, szaty graficznej, form i zakresu korzystania z usług lub poszczególnych funkcjonalności.

2.       W przypadku likwidacji Serwisu, Właściciel Serwisu zapewni realizację wszystkich zamówionych usług, a gdyby było to niemożliwe zapewni zwrot wpłaconych środków. Opłaty za nieograniczone czasowo usługi (dodanie adresu do katalogu) w zakresie § 2 pkt. 2 nie podlegają zwrotowi. Właściciel Serwisu poinformuje o likwidacji poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu.

3.       W przypadku wprowadzenia zmian w cenach, uprzednio zamówione usługi pozostają ważne. Zmiany dotyczą wyłącznie usług nabywanych od dnia wprowadzenia zmian.

4.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. Właściciel Serwisu poinformuje o rezygnacji z udostępniania poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu

 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej biuro@bazaonline.pl lub za pomocą Formularza (http://bazaonline.pl/kontakt.php).

6.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

7.       Właściciel Serwisu zawiadamia o zmianie Regulaminu aktywnych Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu

8.       W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. Niezbędne są w tym przypadku czynności, o których mowa w § 3 pkt 8.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail Użytkowników.

2.       Właściciel Serwisu nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych e-maili z reklamami produktów lub usług.

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość prowadzenia rankingów adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników według kryteriów określonych przez niego, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu ma prawo do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie reklam lub ogłoszeń innych podmiotów, także w taki sposób, że będą one częściowo zasłaniać treści Użytkowników.
 4. Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (technicznych i graficznych) należą do Właściciela Serwisu, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych innych podmiotów. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do Właściciela Serwisu.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jest miejsce siedziby Właściciela Serwisu.
 6. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin został zaktualizowany w dniu 25 maja 2018

 

menu
reklama
linki
Polityka prywatności |  
| 2.7.1 | strona: bazaonline.pl | kontakt: biuro@bazaonline.pl
Strona używa plików Cookies w celach statystycznych. Poznaj naszą politykę prywatności. Zamknij